Aktuální informace k organizaci výuky od 12. dubna

Na základě novelizovaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 3. 5. 2021 žákům 1. i 2. stupně způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (rotační výuka). Osobní přítomnost je umožněna žákovi za předpokladu, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testování bude probíhat pro žáky prvního stupně v pondělí, pro žáky 6. – 8. ročníků v pondělí a ve čtvrtek, pro žáky 9. ročníků v pondělí a ve středu první vyučovací hodinu.

V sudý týden (tj. v týdnu od 3. 5.) budou mít prezenční výuku třídy:
1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 3. C, 5. A, 5. B, 5. C
6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B

V lichý týden (tj. v týdnu od 10. 5.) budou mít prezenční výuku třídy:
1. B, 1. C, 2. C, 3. B, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D
7. A, 7. B, 7. D, 7. E, 9. A, 9. B

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který najdete na webu školy na stránkách jednotlivých tříd a který také obdržíte od třídních učitelů e-mailem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Jednotlivé třídy budou po celou dobu prezenční výuky v jedné učebně (s výjimkou výuky těch předmětů, kde se třída dělí na dvě poloviny). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Informace k provozu školy od 3. 5. – zde

Video – testování ve škole – zde

Instruktážní leták – zde

Provoz školní jídelny

Od 12. dubna 2021 mají žáci, kteří se účastní prezenční výuky, obědy automaticky přilášené. V případě absence nebo plánovaného neodebrání oběda je třeba oběd včas odhlásit. Strávníci, kteří nemají prezenční výuku, mají obědy automaticky odhlášené. Tito strávníci (cizí strávníci a žáci, kteří mají distanční výuku) si mohou vyzvednout oběd v době 11:15 – 11:45 a 14:00 – 14:15.

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022:

probíhá bez přítomnosti dětí ve škole

Více informací – zde

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – více informací zde

VIRTUÁLNĚ VÁŠ ŠKOLOU PROVEDOU NAŠI MALÍ I VELCÍ ŽÁCI V TOMTO VIDEU.

ZVEME VÁS NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY.

Za zpracování děkujeme p. Peteru Surovému.

 

logo1

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alexandra Kejharová

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
Mgr. Petr Mácha

220 920 072
(sekretariát)

220 920 070
775 640 203
(ředitelka školy)

777 788 013
(zástupce ředitelky školy)

220 920 073
(školní jídelna)

ADRESA
Suchdolská 360
165 00 PRAHA-Suchdol

EMAIL

zs-m.alse@seznam.cz

ostatní maily – zde

ČÍSLO ÚČTU
(škola i školní jídelna)
:

0163593349/0800
(ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

Potvrzení o platbě, vystavení faktury pro zaměstnavatele


60434651

DATOVÁ SCHRÁNKA
ashgjv6

Jaká je suchdolská základní škola?

Je těžké pravdivě a bez frází popsat jednu konkrétní školu. Pomozme si nadpisem, v němž se ukrývá sdělení:

1. Jaká je…

Taková, jací jsou její učitelé a vedení školy. A ti jsou ve své pedagogické práci zodpovědní, poctiví, otevření, přátelští a tolerantní. Zároveň jsou někdy na pochybách a hodně vyčerpaní. V každém případě mají smysl pro humor. Navzájem jsou kolegiální a pomáhají si. Jsou si vědomi toho, že škola může dokázat mnohé, ale nemůže vyřešit všechny potíže společnosti.

2. …suchdolská…

Naše škola je jediná základní v této obci. Je to tedy škola pro všechny děti ve věku povinné školní docházky. Proto zde nevznikají žádné specializované třídy nebo nadstandardní programy, které by děti rozdělovaly podle jakýchkoliv schopností, nadání, sociálního zázemí či momentálního módního požadavku. Neboť, jak řekl již T. G. Masaryk: „Ve škole jako v životě každý od každého se může učit.“

3. …základní…

Naše škola se snaží poskytovat základní vzdělání v tom nejlepším smyslu slova tak,

– aby děti porozuměly základům širokého spektra vědních oborů a v získávání nových vědomostí viděly smysl,

– aby trénovaly paměť, naučily se učit a dokázaly jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a nebály se vlastního úsudku,

– aby učitelé pomáhali dětem nalézt v životě ten správný směr a probouzeli v nich chuť vybrat si svobodně podle svého zájmu, nadání, talentu, schopností,

– aby připravili své žáky na vhodnou a odpovídající střední školu.

4. …škola?

Ve škole děti prožívají radosti (jako je úspěch, kamarádství, legrace, hry, pochopení), ale i starosti (mezi něž patří zklamání, nuda, chybování, posměch, nejistota atd.). Získávání pozitivních i negativních zkušeností je pro děti cennou výbavou do života. Sociální přínos školy nelze nahradit jiným kolektivem. Otužujme své děti a učme je vyvažovat lidská práva osobní zodpovědností a plněním příslušných povinností.

Adresa školy: Suchdolská 360, Praha–Suchdol, 165 00
Telefon: 220 92 00 72 – sekretariát školy, 220 92 00 73 – vedoucí školní jídelny
Dopravní spojení: BUS č.107 – konečná zast. („Suchdol“)
Ředitelka školy: Mgr. Alexandra Kejharová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Mácha
Výchovný poradce:  Mgr. Helena Pavlasová, Mgr. Eva Míková
Speciální pedagog: Mgr. Eva Míková, konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:30, čtvrtek 14:00 – 16:00, po tel. dohodě, tel.: 728 385 625
Školní psycholog: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.; tel.: 220 612 131
Metodik prevence soc. patologických jevů: Mgr. Daniela Křesťanová
Koordinátor EVVO: Ing. Dalia Peterová

 

 

 

 

 

leden – březen 2021
Distanční vzdělávání

Také v novém roce 2021 pokračovala distanční výuka ve 3. – 9. ročnících, navíc se k ní později přidaly i třídy 1. a 2. ročníků. Výuka se zásadně změnila, škola v této formě výrazně ovlivňuje také život rodičů.

Rádi bychom Vám zprostředkovali ukázky prací našich žáků z období jarní distanční výuky.

Číst více …

 

Distanční výuka

S ohledem na změnu školského zákona spočívající v zákonném zakotvení distanční výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (§184a Školského zákona) a na něj navazující doporučení týkající se distanční výuky zavádíme pro tyto případy jednotnou komunikační platformu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím Google Classroom. Pro optimální chod této platformy je vhodné, aby žáci měli zavedené e-mailové účty Google pod školní doménou @zssuchdol.cz. Kódy k přihlášení do kurzů jednotlivých učitelů najdete na stránkách jednotlivých tříd zde: 1. stupeň, 2. stupeň.

Školní rok 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny: 26. až 30. října 2020 (pondělí až pátek)
Ředitelské volno: 16. listopadu 2020 (pondělí)
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: pondělí 1. března – neděle 7. března 2021
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

Akce v lednu, únoru a březnu 2021

23. prosince – 3. ledna – Vánoční prázdniny
25. ledna – pedagogická rada
28. ledna – vysvědčení za 1. pololetí
29. ledna – pololetní prázdniny
8. – 11. února – online třídní schůzky
1. – 7. března – jarní prázdniny
březen – den otevřených dveří – virtuálně

Sběr papíru

V tomto školním roce zatím nebyl sběr papíru zahájen.
V případě zahájení sběru papíru budeme i v letošním školním roce nadále spolupracovat s Pražskými službami a.s. (soutěž „Papír Pražským službám, peníze Vaší škole“ ), které nám vyplatí 2 500 Kč za každou tunu odvezeného papíru. Papír sbíráme vždy dva dny každý měsíc.
Finanční prostředky získané za nasbíraný papír budou rozděleny takto: 1/2 třídě, 1/2 na účet školy.
Nejlepší třída a tři nejlepší jednotlivci budou na konci školního roku odměněni věcnými cenami. Jak si ve sběru papíru stojíme mezi ostatními zúčastněnými školami můžete sledovat na: http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/
Výsledky sběru – zde