Aktuální změny ve screeningovém testování

Novinky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (zde) se bude v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 provádět ve školách screeningové testování 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna bude probíhat screeningové testování 1x za týden, a to každé pondělí. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Nově se tedy testují (a to i po 16. lednu) i žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Je-li výsledek konfirmačního RT-PCR testu pozitivní, zákonný zástupce žáka o tomto informuje registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit žákovi izolaci.

V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem. Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:

– používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

– vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,

– používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,

– dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),

– a v dalších režimových opatřeních shodných jako pro žáky, kteří se odmítnou testovat (tj. zejména zákaz cvičení uvnitř a zákaz zpěvu).

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v ní nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Od 3. 1. 2022 platí nová pravidla pro testování všech zaměstnanců škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále také zaměstnanců školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci