Docházka žáků druhého stupně od 8. 6.

Novinky

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Docházka u těchto žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků formou konzultací a bude se týkat 6. – 8. ročníků. Všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.

Organizace vzdělávacích aktivit

 • distanční výuka bude probíhat jako doposud do konce školního roku, setkání ve škole bude organizováno pouze jako konzultace ve vybraných předmětech podle personálních a organizačních podmínek a kapacit školy
 • účast žáků je dobrovolná
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem
 • žák bude sedět v lavici samostatně s rozestupy mezi lavicemi 1,5 – 2 m
 • probíhat bude 1x týdně (6. ročníky v pondělí, 7. a 8. ročníky ve středu) do 9:00 do 12:10
 • z provozních a nařízených hygienických důvodů nebude do konce školního roku poskytováno školní stravování (žáci si mohou nosit vlastní studenou stravu)
 • při prvním nástupu do školy odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou, a dále přihlášku k docházce do školní skupiny
 • zákonní zástupci těch žáků, kteří patří do rizikové skupiny, by měli přítomnost těchto žáků ve škole řádně zvážit

Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, musejí mít čisté přezůvky. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin.

Formulář čestného prohlášení – zde

Přihláška k docházce do školní skupiny – zde

Podmínky provozu – zde

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  1. 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  1. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  1. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  1. 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  1. 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  1. 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  1. 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • přihlášku k docházce do školní skupiny

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Pro žáky, kteří se vzdělávacích aktivit nebudou účastnit, bude nadále probíhat výuka na dálku.