Informace pro rodiče žáků 1.- 5. ročníků

Novinky

Vážení rodiče, milí žáci,

 

na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Docházka u těchto žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.

 

Organizace vzdělávacích aktivit

Žádáme zákonné zástupce, aby co nejdříve vyjádřili svůj zájem o účast svých dětí na vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obě tyto části jsou určeny pro žáky 1. – 5. ročníků. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit vychovatelé, asistenti pedagoga nebo i další učitelé (s ohledem na organizační důvody není možné počítat s tím, že výuka bude vždy a ve všech případech zajištěna třídními učitelkami, mj. i vzhledem k povinnosti dále vyučovat na dálku ty žáky, kteří do školy chodit nebudou). Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelky.

Nejzazší termín, do kterého je zákonný zástupce povinen se vyjádřit, byl stanoven Ministerstvem školství na pondělí 18. května. Chtěli bychom Vás však požádat o co nejrychlejší vyjádření do 13. května vzhledem k tomu, že není možné bez přesného počtu žáků plánovat konkrétní organizaci výuky.

Třídní učitelce zašlete e-mailem závaznou informaci o tom, zda:

 1. se bude žák účastnit dopolední části vzdělávacích aktivit
 2. se bude žák účastnit odpolední části vzdělávacích aktivit
 3. bude žák využívat školní stravování (oběd)

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven.

 • Začátek dopoledních vzdělávacích aktivit předpokládáme v 8:00. (S výhradou, že o konkrétním čase, kdy budou jednotlivé skupiny zahajovat výuku, lze rozhodnout až podle konkrétního počtu žáků. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami, tedy i při příchodu do školy.)
 • Konec dopoledních vzdělávacích aktivit předpokládáme kolem poledne. (V závislosti na počtu přihlášených žáků a harmonogramu vydávání oběda.)
 • Konec odpoledních výchovných a vzdělávacích činností bude v 16:00.

 

Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně musejí mít čisté přezůvky. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Stravování by od 25. května mělo být zajištěno. V pondělí 25. května odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Zákonní zástupci těch žáků, kteří patří do rizikové skupiny, by měli přítomnost těchto žáků ve škole řádně zvážit.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  1. 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  1. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  1. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  1. 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  1. 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  1. 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  1. 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Pro žáky, kteří se vzdělávacích aktivit nebudou účastnit, bude nadále probíhat výuka na dálku.

 

Formulář čestného prohlášení – zde.