Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

Novinky

Vážení rodiče,

 

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci do škol docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u těchto žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Vyučovat budeme pouze český jazyk a matematiku, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny třikrát týdně podle počtu přihlášených žáků. Všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.

 

Organizace vzdělávacích aktivit

Žádáme zákonné zástupce, aby co nejdříve vyjádřili svůj zájem o účast svých dětí na přípravě na přijímací zkoušky. Nejzazší termín, do kterého je zákonný zástupce povinen se vyjádřit, byl stanoven Ministerstvem školství na čtvrtek 7. května. Chtěli bychom Vás však požádat o co nejrychlejší vyjádření do 5. května vzhledem k tomu, že není možné bez přesného počtu žáků plánovat konkrétní organizaci výuky. Závaznou informaci o tom, zda se bude žák účastnit přípravy na přijímací zkoušky, zašlete e-mailem třídní učitelce.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven.

Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně musejí mít čisté přezůvky. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Stravování nebude do 25. května zajištěno. V pondělí 11. května odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  1. 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  1. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. 4. Porucha imunitního systému, např.
  1.                        a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1.                        b) při protinádorové léčbě,
  1.                        c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  1. 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  1. 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  1. 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  1. 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

   • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
   • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pro žáky, kteří se nebudou přípravy na přijímací zkoušky účastnit, bude nadále probíhat výuka na dálku. Stejně tak bude realizována výuka na dálku i v ostatních předmětech.

 

Formulář čestného prohlášení – zde