GDPR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je souborem pravidel na ochranu dat platným ve všech zemích EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit od 25. května 2018. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji a dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

– na základě právního předpisu nebo

– na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

– školní matrika,

– doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

– třídní kniha,

– záznamy z pedagogických rad,

– kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

– podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

– podklady žáků pro vyšetření v PPP,

– hlášení trestných činů, neomluvená absence,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

– seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

– seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

– seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přátel školy,

– jména osob, které budou odvádět dítě ze základní nebo mateřské školy, školní družiny,

– fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,

– zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách.

 

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 

4. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
  • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
  • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
  • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
  • skartování již nepotřebných údajů,
  • zachovávání mlčenlivosti o údajích,
  • neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
  • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
  • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., kontaktní email: kubecka@kp-partners.cz. Lhůta pro vyřízení dotazů či žádostí je 30 dnů.

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí a žáků, škola proto jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitelka školy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Děkujeme předem všem za spolupráci v rámci nového ustanovení GDPR.

Informovaný souhlas