GDPR

Speciální informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a souvisejícím testováním žáků

 

Správce osobních údajů:  

Základní škola Mikoláše Alše Praha – Suchdol, Suchdolská 360/61, 165 00 Praha;  zs-m.alse@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., sídlem Kladská 1489/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2; www.kp-partners.cz

Tyto informace doplňují „Základní informace o ochraně osobních údajů“, které naleznete na webu školy pod tímto odkazem: http://www.zssuchdol.cz/skolni-rok-202021/gdpr/.

Tyto informace upravují zpracování osobních údajů, které neupravují „Základní informace o ochraně osobních údajů“ a mají před nimi přednost. „Základní informace o ochraně osobních údajů“ se uplatní všude tam, kde zpracování neupravují tyto informace.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem tohoto nového zpracování je předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí (zaměstnanci) a zvýšení bezpečnosti pro žáky školy a také prokázání plnění právních povinností uložených správci osobních údajů.

Právní základ zpracování:

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení. Právní povinnost vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se mění podle aktuální epidemiologické situace. Aktuální mimořádná opatření MZ naleznete na jeho webovém sídle: www.mzcr.cz

Údaj o výsledku testu bude zpracovávat Správce osobních údajů pouze se souhlasem subjektu údajů, a to zejména s ohledem na ustanovení o nahlížení do zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Bez tohoto uděleného souhlasu povede správce pouze evidenci osob, u kterých došlo k předání biologických vzorků k testování. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

jméno testované osoby
příjmení testované osoby
rodné číslo (nebo datum narození tam, kde není rodné číslo)
adresa bydliště
město
PSČ
telefonní číslo
email
pohlaví
datum odběru
čas odběru
výsledek testu

Příjemce osobních údajů:

synlab czech s.r.o., IČ: 496 88 804, sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, a to pro plnění vyplývající z předmětu podnikání poskytování zdravotních služeb (zdravotní péče) – druh a rozsah poskytované péče: laboratorní diagnostika, poradenská a konzultační činnost, léčebně preventivní činnost, lékárenská činnost, výroba diagnostik

Doba zpracování:

Evidence bude vedena po dobu platnosti a účinnosti konkrétního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Evidence bude archivována po dobu 3 let, jako důkaz o plnění zákonné povinnosti v souladu s § 30 písm. b) zákona o přestupcích a § 10 odst. 2 písm. c) pandemického zákona.

Tato informace bude uvedena na webu správce osobních údajů po dobu 3 let ode dne posledního testování na základě výše uvedené právní povinnosti.

V Praze dne 17.5.2021

ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360

Základní informace o ochraně osobních údajů

 

I. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Mikoláše Alše Praha – Suchdol, Suchdolská 360/61, 165 00 Praha. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese školy, případně emailem zs-m.alse@seznam.cz. Zástupcem školy je jeho ředitel, jehož kontakt naleznete v záložce kontakty na webovém sídle školy.

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., sídlem Kladská 1489/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy kubecka@kp-partners.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu https://www.i-poverenec.cz/pro-subjekty-udaju/

III. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

A. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje

 • evidence údajů pro vedení školní matriky
 • evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 • evidence znevýhodnění
 • evidence úrazů v knize úrazů
 • evidence uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání
 • evidence rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání
 • evidence žádostí o odklad povinné školní docházky
 • evidence sdělení o vzdělávání žáků v cizině
 • vedení záznamů v třídních knihách
 • evidence žádostí a rozhodnutí o přestupu
 • evidence informací k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
 • evidence posudků o zdravotní způsobilosti (výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, zotavovací akce…)
 • evidence žáků uvolněných z výuky
 • evidence poskytnutých služeb stravování
 • evidence řízení o individuálním vzdělávání
 • evidence žádostí a rozhodnutí dle školského zákona
 • jiné evidence související s vzdělávacím a výchovným účelem základního školního vzdělávání

Účelem shromažďování těchto evidencí je poskytnutí základního vzdělání žákům a shromáždění těch osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců, které nám ukládají zákony.

B. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci , kterým je pověřen správce

Tento právní titul zpracování je podkladem pro zpracování dalších doplňujících údajů v evidencích uvedených v čl. III písm. A) této informace, které je naplněním podmínek, práv a povinností určených zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších školských zákonů, vyhlášek, metodických pokynů, nařízení a směrnic.

C. Žák, prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zákonný zástupce udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a to

C1) Fotografie žáka, audio či videozáznam žáka – pro účel: Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika, nástěnky ve škole, prezentace činnosti školy

C2) Jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky – pro účel: Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy a tříd, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy

C3) Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště – pro účel: Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí

C4) Jméno, příjmení, třída – pro účel: Vedení evidence přihlášek, odhlášek a účasti žáků v aktivitách organizovaných školou (kroužky, plavecký výcvik) a v rámci doučování

C5) Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, jméno a příjmení zákonného zástupce – pro účel: Evidence pojistných událostí a jejich likvidace, pojištění a ubytovací služby v rámci zahraničních výjezdů

C6) Jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce – pro účel: Zasílání informací prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ M. Alše

C7) Jméno, příjmení, e-mail žáka – pro účel: Získávání dovedností při práci s poštovním klientem v rámci hodin informatiky, informace o úkolech, jejich zasílání v rámci kontaktu učitel – žák

D. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

V tomto případě zpracováváme běžné identifikační osobní údaje, pokud škola v zájmu žáka uzavírá soukromoprávní smlouvu k mimoškolním činnostem a akcím, kterých se žák, zastoupený zákonným zástupcem účastní.

IV. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Při plnění zákonných úkolů školy nedochází ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. K tomuto může docházet pouze při mimoškolních činnostech a akcích, a to ve smyslu primární smlouvy s dodavatelem mimoškolské činnosti nebo akce.

V. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců můžou být:

 • Česká školní inspekce
 • Zdravotní pojišťovna žáka
 • Ostatní kontrolní orgány
 • Orgány činné v trestním řízení (Policie, státní zastupitelství, soudy)
 • OSPOD
 • Správní orgány ve správním řízení (Krajský úřad, MŠMT)
 • Škola do které žák přestupuje
 • Dodavatel mimoškolní akce nebo činnosti

VI. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země

VII. Doba po kterou budou osobní údaje uloženy

Tato doba je stanovena buď:

Školskými či jinými zákony (např. zákon o archivnictví)

Obecnou promlčecí lhůtou v soukromoprávních vztazích (3 roky, § 629 OZ)

Souhlasem se zpracováním osobních údajů

VIII. Vaše práva

Na základě právních předpisů máte následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů,
 • nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování,
 • vznést námitku proti přímému marketingu a rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. Po vznesení námitky dojde k omezení zpracování dokud nebude ověřeno čí zájmy převažují a v případě převahy vašich zájmy, bude rozhodování na základě automatizovaného zpracování ukončeno.

V Praze dne 25.5.2018

Děkujeme předem všem za spolupráci v rámci nového ustanovení GDPR.

Informovaný souhlas