GDPR

Speciální informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a souvisejícím testováním žáků

 

Podle právních předpisů jsme povinni provádět pravidelné testování na onemocnění COVID-19 nejen zaměstnanců školy, ale také žáků. Ukládají nám to právní předpisy (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví). Při provádění testování nicméně bude také docházet ke zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 (dále jen „Správce“). Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese školy, případně emailem zs-m.alse@seznam.cz. Zástupcem školy je jeho ředitel, jehož kontakt naleznete v záložce kontakty na webovém sídle školy.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., sídlem Kladská 1489/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy kubecka@kp-partners.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu https://www.i-poverenec.cz/pro-subjekty-udaju/

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů žáků v naší škole:

 • jméno a příjmení,
 • třída,
 • datum provedení testu,
 • čas provedení testu (je-li test pozitivní),
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 • důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

V případě zjištění pozitivity testu žáka je Správce rovněž povinen nezbytné identifikační údaje (seznam dětí, žáků a studentů, kteří byli ve škole 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s pozitivně testovanou osobu) předat příslušné krajské hygienické stanici za účelem provedení tzv. trasování a nařízení povinné karantény.

Při provádění testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COVID-19 a datum jeho provedení), a to z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Osobní údaje jsou při testování zpracovávány za účely:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro výuku,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že Správce řádně provádí testování nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování),
 • vystavení potvrzení o výsledku testu,
 • předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za účelem provedení epidemiologického šetření (tzv. trasování osob a nařízení povinné karantény).

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění právní povinnosti, která se vztahuje na Správce podle
  • mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vydaného podle tzv. pandemického zákona (Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů),
  • 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení, a to s ohledem na případnou povinnost správce prokázat řádné plnění mimořádných opatření orgánům ochrany veřejného zdraví.

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření nebo za účelem provádění epidemiologického šetření (tzv. trasování a nařízení karantény).

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Informace jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2021.

Základní informace o ochraně osobních údajů

 

I. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Mikoláše Alše Praha – Suchdol, Suchdolská 360/61, 165 00 Praha. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese školy, případně emailem zs-m.alse@seznam.cz. Zástupcem školy je jeho ředitel, jehož kontakt naleznete v záložce kontakty na webovém sídle školy.

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., sídlem Kladská 1489/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy kubecka@kp-partners.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu https://www.i-poverenec.cz/pro-subjekty-udaju/

III. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

A. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje

 • evidence údajů pro vedení školní matriky
 • evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 • evidence znevýhodnění
 • evidence úrazů v knize úrazů
 • evidence uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání
 • evidence rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání
 • evidence žádostí o odklad povinné školní docházky
 • evidence sdělení o vzdělávání žáků v cizině
 • vedení záznamů v třídních knihách
 • evidence žádostí a rozhodnutí o přestupu
 • evidence informací k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
 • evidence posudků o zdravotní způsobilosti (výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, zotavovací akce…)
 • evidence žáků uvolněných z výuky
 • evidence poskytnutých služeb stravování
 • evidence řízení o individuálním vzdělávání
 • evidence žádostí a rozhodnutí dle školského zákona
 • jiné evidence související s vzdělávacím a výchovným účelem základního školního vzdělávání

Účelem shromažďování těchto evidencí je poskytnutí základního vzdělání žákům a shromáždění těch osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců, které nám ukládají zákony.

B. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci , kterým je pověřen správce

Tento právní titul zpracování je podkladem pro zpracování dalších doplňujících údajů v evidencích uvedených v čl. III písm. A) této informace, které je naplněním podmínek, práv a povinností určených zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších školských zákonů, vyhlášek, metodických pokynů, nařízení a směrnic.

C. Žák, prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zákonný zástupce udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a to

C1) Fotografie žáka, audio či videozáznam žáka – pro účel: Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika, nástěnky ve škole, prezentace činnosti školy

C2) Jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky – pro účel: Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy a tříd, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy

C3) Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště – pro účel: Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí

C4) Jméno, příjmení, třída – pro účel: Vedení evidence přihlášek, odhlášek a účasti žáků v aktivitách organizovaných školou (kroužky, plavecký výcvik) a v rámci doučování

C5) Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, jméno a příjmení zákonného zástupce – pro účel: Evidence pojistných událostí a jejich likvidace, pojištění a ubytovací služby v rámci zahraničních výjezdů

C6) Jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce – pro účel: Zasílání informací prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ M. Alše

C7) Jméno, příjmení, e-mail žáka – pro účel: Získávání dovedností při práci s poštovním klientem v rámci hodin informatiky, informace o úkolech, jejich zasílání v rámci kontaktu učitel – žák

D. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

V tomto případě zpracováváme běžné identifikační osobní údaje, pokud škola v zájmu žáka uzavírá soukromoprávní smlouvu k mimoškolním činnostem a akcím, kterých se žák, zastoupený zákonným zástupcem účastní.

IV. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Při plnění zákonných úkolů školy nedochází ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. K tomuto může docházet pouze při mimoškolních činnostech a akcích, a to ve smyslu primární smlouvy s dodavatelem mimoškolské činnosti nebo akce.

V. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců můžou být:

 • Česká školní inspekce
 • Zdravotní pojišťovna žáka
 • Ostatní kontrolní orgány
 • Orgány činné v trestním řízení (Policie, státní zastupitelství, soudy)
 • OSPOD
 • Správní orgány ve správním řízení (Krajský úřad, MŠMT)
 • Škola do které žák přestupuje
 • Dodavatel mimoškolní akce nebo činnosti

VI. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země

VII. Doba po kterou budou osobní údaje uloženy

Tato doba je stanovena buď:

Školskými či jinými zákony (např. zákon o archivnictví)

Obecnou promlčecí lhůtou v soukromoprávních vztazích (3 roky, § 629 OZ)

Souhlasem se zpracováním osobních údajů

VIII. Vaše práva

Na základě právních předpisů máte následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů,
 • nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování,
 • vznést námitku proti přímému marketingu a rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. Po vznesení námitky dojde k omezení zpracování dokud nebude ověřeno čí zájmy převažují a v případě převahy vašich zájmy, bude rozhodování na základě automatizovaného zpracování ukončeno.

V Praze dne 25.5.2018

Děkujeme předem všem za spolupráci v rámci nového ustanovení GDPR.

Informovaný souhlas

Speciální informace o ochraně osobních údajů (testování PCR testy v květnu a červnu 2021)