Třída III. A

Třídní učitelka: Simona Červinková

Aktuality: 

Konkrétní cvičení najdete v Google učebně.
Týdenní plán od 6. do 10. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykOpakování a procvičování probraného učiva.
Slovní druhy, stavba věty jednoduché, vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.
a55obxn
MatematikaOpakování a procvičování probraného učiva.
Slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, násobení a dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem
Geo - bod, přímka, polopřímka, úsečka, vzájemná poloha přímek, kružnice, obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
agw45ie
Anglický jazyk - V. MetelcováUnit 7, str. 56
PS: str. 73
Slovíčka lekce 7 (PS str. 103)
Test: unit 7
She/he is. She/he has got. Have you got..? No, I haven´t.
7prgwpy
Anglický jazyk - J. HronekHappy street 1, Unit 8 – In the playground72v76f5
ČaSEkosystém loukacjf3cfc
Vv, Pč, Hvuigsbp3