Výběr volitelných předmětů pro žáky budoucích 7. – 9. ročníků

Novinky

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve školním roce 2020/2021 je na výběr ze sedmi volitelných předmětů. Všechny volitelné předměty budou probíhat v odpoledních hodinách (7. a 8. vyučovací hodina). Z důvodu mimořádné situace, kdy ne všichni žáci nyní chodí do školy, ale potřebujeme znát počty přihlášených na povinně volitelné předměty, abychom mohli sestavit rozvrh na nový školní rok, volíme formu předběžných elektornických přihlášek. Tato přihláška je pouze předběžná, v září 2020 budeme vybírat přihlášky papírové s podpisem zákonných zástupců.

Přihlašovací formulář – zde

Anglická konverzace

Předmět Anglická konverzace doplňuje a rozšiřuje učivo, které je probíráno v běžných hodinách anglického jazyka. Důraz je kladen především na rozvoj mluveného slova a poslechu. Tematické okruhy jsou vybírány tak, aby souvisely s probíraným učivem v běžných hodinách angličtiny. V rámci tohoto předmětu si také budete moci dále rozšířit znalosti o reáliích anglicky mluvících zemích a běžné komunikační dovednosti v simulovaných situacích ze života.

Sportovní hry

Předmět Sportovní hry nabízí možnost rozvíjet a prohlubovat dovednosti v kolektivních sportech jako jsou fotbal, florbal, házená, basketbal, volejbal, softball.

Užité výtvarné činnosti

Předmět Užité výtvarné činnosti umožňuje rozvíjet získané výtvarné dovednosti, experimentovat s barvou, výtvarnými materiály a výtvarnými technikami formou samostatné práce, ale i práce ve dvojici nebo ve větší skupině.

Vaření a stolování

Předmět Vaření a stolování poskytuje prostor pro získání dalších praktických dovedností spojených s vařením, stolováním a osvojením si pracovních postupů při různých činnostech v domácnosti.

Seminář z českého jazyka

Smyslem předmětu Seminář z českého jazyka je procvičování, upřesňování a prohlubování dosud získaných znalostí. Umožňuje volnějším tempem a střídáním různých typů cvičení upevňovat a procvičovat základní učivo.

Přírodovědný seminář

Předmět Přírodovědný seminář poskytne žákům hlubší přírodovědné a ekologické vědomosti. Zaměří se na rozvíjení vhledu do environmentálních souvislostí. Žáci se budou věnovat badatelským aktivitám a využívat vhodné technologie při vyhledávání, výběru a zpracování informací.

Konverzace v německém jazyce

Předmět Konverzace v německém jazyce doplňuje a rozšiřuje učivo, které je probíráno v běžných hodinách německého jazyka. Výuka poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků se zeměmi v rámci integrované Evropy, pomáhá odbourávat jazykové bariéry v osobním životě i v budoucím pracovním uplatnění, umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice v německy mluvících zemích.