Vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. ročníků

Novinky

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách schválila vláda na svém jednání možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Vážení rodiče, milí žáci, vynasnažíme se zajistit docházku s výukou alespoň v omezené míře. Jsme limitováni tím, že již probíhají dopolední a odpolední aktivity pro žáky 1. stupně, do nichž je většina druhostupňových učitelů zapojená (a nelze je z těchto aktivit uvolnit). Narážíme tedy zejména na časové a organizační možnosti. Podmínky jsou složité a velmi omezující.

Dotazník ke zjištění zájmu o účast na konzultacích (6.- 8. ročník)

Podmínky výuky:

 • distanční výuka bude probíhat jako doposud do konce školního roku, setkání ve škole bude organizováno pouze jako konzultace ve vybraných předmětech podle personálních a organizačních podmínek a kapacit školy
 • účast žáků je dobrovolná
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • složení skupin je neměnné po celou dobu
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem
 • žák bude sedět v lavici samostatně s rozestupy mezi lavicemi 1,5 – 2 m
 • probíhat bude 1x týdně v případě, že se z každé třídy přihlásí max. 15 žáků – tedy 3x do konce školního roku; při větším počtu přihlášených bude setkání méně (např. pouze 2x do konce školního roku)
 • vstup do školy bude možný zhruba do 8:30
 • konec výuky bude záviset na počtu skupin
 • skupiny vzniknou podle počtu přihlášených žáků (v rámci jedné třídy mohou vzniknout dvě oddělené skupiny)
 • z provozních a nařízených hygienických důvodů nebude do konce školního roku poskytováno školní stravování (žáci si mohou nosit vlastní studenou stravu)
 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o účast žáka ve výuce nejpozději do pátku 29. 5. 2020, pozdější zařazení žáka již nebude do konce školního roku možné
 • při prvním nástupu do školy odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou
 • zákonní zástupci těch žáků, kteří patří do rizikové skupiny, by měli přítomnost těchto žáků ve škole řádně zvážit

Forma přihlášení žáka do výuky:

Žádáme zákonné zástupce všech žáků, aby do pátku 29. 5. 2020 vyjádřili zájem či nezájem o účast žáka ve výuce vyplněním dotazníku zde. Potřebovali bychom vědět, zda je z Vaší strany o takovouto formu konzultací vůbec zájem.