Zápis do prvních tříd

Novinky

Vážení rodiče,

na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů ze dne 8. 3. 2021 budou letošní zápisy do prvních tříd organizovány bez přítomnosti dětí ve škole. V souladu s tímto opatřením také upřednostňujeme podání přihlášky některým z těchto způsobů:

  1. datovou schránkou (datová schránka školy: ashgjv6)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem (elektronický podpis neboli kvalifikovaný certifikát, díky kterému lze podepisovat anebo šifrovat elektronickou poštu je nezbytnou podmínkou této možnosti, nelze poslat prostý e-mail!) na adresu alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
  3. poštou (s ohledem na charakter zasílaných dokumentů je vhodné použít doporučený dopis)
  4. osobním podáním ve škole – schránka „Zápis do ZŠ“ ve vrátnici školy (v době 8:00 – 14:00)

Po skončení mimořádných opatření uspořádáme setkání s rodiči a dětmi. O jeho termínu a formě budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme, že budou otevřeny tři první třídy s maximálním počtem 25 žáků.

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

Kritéria přijetí:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
  2. Ostatní zájemci.

Příjem žádostí:

  1. – 30. dubna 2021

Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci dítěte vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 7. 5. 2021 do 8. 00 hod.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole, a to na dveřích hlavní budovy a současně na webových stránkách školy www.zssuchdol.cz. Seznam přijatých pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů. Předpokládaný den zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem je 10. 5. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydá a zašle ředitel školy rodičům do 30 dnů od data, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost vč. příloh.

Obecné informace k zápisu do 1. tříd:

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku. To znamená, že do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.

Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k zápisu do 1. ročníku základní školy, a to v době od 1. do 30. dubna toho kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Rodiče či zákonní zástupci žádají o přijetí svého dítěte buď do základní školy ve školském obvodu, v němž má jejich dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola), nebo v jiné základní škole dle vlastního výběru.

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

Seznam přijatých žáků vyvěšuje škola na obvyklém veřejně přístupném místě a na webu školy vždy nejméně na dobu 15 dnů.

Po ukončení zápisu vydává ředitel školy případná rozhodnutí o nepřijetí, která jsou jednotlivým rodičům či zákonným zástupcům zasílána poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, a to prostřednictvím příslušné základní školy. Řádně podaná odvolání pak vyřizuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy.

O odklad povinné školní docházky je možné žádat v době zápisu (tj. do 30. dubna). Aby mohla být žádost kladně posouzena, musí k ní být připojeno doporučení jak příslušného školského poradenského zařízení, tak i ošetřujícího nebo odborného lékaře.

Pro další instrukce vyberte možnost, která odpovídá Vaší situaci:

A)
Běžný zápis
Vyplňte žádost o přijetí ke stažení zde, příklad vyplnění zde
Vyplňte zápisový lístek ke stažení zde, příklad vyplnění zde
Doložení rodného listu prostá kopie
V případě, že má dítě trvalé bydliště na Suchdole, ověří ředitel školy tuto skutečnost na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě, že dítě bydlí na Suchdole, ale dítě ani jeho zákonní zástupci zde nemají trvalé bydliště, doloží tuto skutečnost např. nájemní smlouvou (přiložit prostou kopii dokumentu k žádosti o přijetí).
Dokumenty odešlete jedním ze shora jmenovaných způsobů do školy. Následně Vám na e-mail, který jste uvedli v žádosti o přijetí, přijde potvrzení o přijetí přihlášky a registrační číslo. Po ukončení zápisů bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí.
B)
Žádám odklad povinné školní docházky pro své dítě
Vyplňte žádost o odklad ke stažení zde, příklad vyplnění zde
Doložení rodného listu prostá kopie
Doporučení příslušného poradenského zařízení Pokud již máte k dispozici, přiložte prostou kopii k žádosti.
Pokud nemáte k dispozici, tak správní řízení o zápisu bude přerušeno do doby vydání tohoto doporučení. Tzn., že jakmile to bude možné, opatříte si doporučení, které potom doložíte.
Doporučení odborného lékaře / pediatra nebo klinického psychologa

 

Pokud již máte k dispozici, přiložte prostou kopii k  žádosti.
Pokud nemáte k dispozici, tak správní řízení o zápisu bude přerušeno do doby vydání tohoto doporučení. Tzn., že jakmile to bude možné, opatříte si doporučení, které potom doložíte.
Dokumenty odešlete jedním ze shora jmenovaných způsobů do školy. Následně Vám na e-mail, který jste uvedli v žádosti o odklad, přijde potvrzení o přijetí žádosti. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydá a zašle ředitel školy rodičům do 30 dnů od data, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost vč. příloh.
C)
Do první třídy přihlašuji dítě-cizince
Vyplňte žádost o přijetí žáka-cizince ke stažení zde
Vyplňte zápisový lístek ke stažení zde, příklad vyplnění zde
Doložení rodného listu překlad rodného listu nebo ověřeného opisu
Doklad dítěte k povolení pobytu v České republice budete e-mailem nebo telefonicky vyzváni k doložení
Doklad rodiče (pas) budete e-mailem nebo telefonicky vyzváni k doložení
Dokumenty odešlete jedním ze shora jmenovaných způsobů do školy. Následně Vám na e-mail, který jste uvedli v žádosti o přijetí, přijde potvrzení o přijetí přihlášky a registrační číslo. Po ukončení zápisů bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí.
D)
Do první třídy přihlašuji dítě, které bude studovat v zahraničí
Vyplňte žádost o přijetí ke stažení zde, příklad vyplnění zde
Vyplňte zápisový lístek ke stažení zde, příklad vyplnění zde
Vyplňte žádost o plnění povinné školní docházky v zahraničí ke stažení zde
Doložení rodného listu prostá kopie
Dokumenty odešlete jedním ze shora jmenovaných způsobů do školy. Následně Vám na e-mail, který jste uvedli v žádosti o přijetí, přijde potvrzení o přijetí přihlášky a registrační číslo. Po ukončení zápisů bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí.