Seznam přijatých do 1. ročníku na školní rok 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 rozhodla v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 zákona odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2024/2025.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce u hlavního vchodu do školy nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024.

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 byly přijaty děti pod registračním číslem:

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání škola nezasílá. Je možné si jej vyzvednout v kanceláři školy.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360, a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

                                                                                                       Mgr. Alexandra Kejharová

                                                                                                                     ředitelka školy

Zápis k základnímu vzdělávání.pdf