Úplný oficiální název organizace

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360

Důvod a způsob založení

Poskytování základního vzdělání. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zněním § 33 až 35, § 36 až 56, § 111, § 116, § 117 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Zřizovací listina schválená usnesením Místního zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 8/11 ze dne 15. 12. 1993, ve znění pozdějších dodatků.

Organizační struktura

K nahlédnutí – zde

Kontaktní spojení

adresa poštovní: ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol

adresa elektronická: zs-m.alse@seznam.cz

telefony: 220 920 072, 220 920 070

internetové stránky: www.zssuchdol.cz

úřední hodiny: termín osobní návštěvy lze domluvit předem na určitý den a hodinu

identifikátor datové schránky: ashgjv6

Bankovní spojení

0163593349/0800

60434651

DIČ

CZ 60434651

Dokumenty (seznam hlavních dokumentů, rozpočet)

Školní vzdělávací program; Školní řád; Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků; Výroční zpráva; Rozpočet – k nahlédnutí – zde

Organizace školního roku – k nahlédnutí – zde

Místo a způsob, jak získat informace

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

Směrnice pro poskytování informací – zde

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím

Směrnice pro poskytování informací – zde

Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat

K nahlédnutí, ke stažení – zde

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci jsou uvedeny zde

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Úhrady za poskytování informací (sazebník)

Směrnice pro poskytování informací – zde

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

K nahlédnutí – zde

Vnitřní oznamovací systém

Více informací – zde