Školní parlament, kdo to vlastně je? 

Jsme skupina žáků a zastupujeme spolužáky z našich tříd. Společně se domlouváme na změnách, které bychom chtěli v naší škole zavést. Pomáhají nám paní učitelka Parasková a paní učitelka Kořínková.

Od začátku školního roku se ze tříd hrnou návrhy na různá zlepšení. Vybrali jsme z nich například tyto: vytvoření nástěnných maleb v suterénu, automaty na školní pomůcky, nebo řešení dlouhých front v jídelně.

Připravujeme další projekty na zlepšení života ve škole. Pokud máte nápady nebo návrhy, řekněte o nich svým třídním zástupcům.

Váš školní parlament

Pravidla parlamentu

 1. Navrhovat reálné nápady
 2. Na každé schůzi minimálně 1 zástupce
 3. Pravidelnost scházení
 4. Vyslechnout návrhy ostatních
 5. Chodit včas na zasedání
 6. Pravdivě informovat svoji třídu o průběhu jednání parlamentu
 7. Informovat žáky, učitele, rodiče pomocí nástěnky a webových stránek
 8. Respektovat se navzájem
 9. Členové mají právo vyloučit zástupce, který by narušoval klidný chod školního parlamentu

[clear]

Cíle parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu
 2. Předcházet negativním jevům (ničení školního majetku, ubližování druhým, šikana)
 3. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy
 4. Uplatňovat své dovednosti a schopnosti
 5. Řešit připomínky a návrhy žáků
 6. Vytvářet příjemné klima školy
 7. Dohlížet na dodržování školního řádu
 8. Pěstovat vzájemnou pomoc a respekt, zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života