Základní informace o ochraně osobních údajů

I. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola Mikoláše Alše Praha – Suchdol, Suchdolská 360/61, 165 00 Praha. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese školy, případně emailem zs-m.alse@seznam.cz. Zástupcem školy je jeho ředitel, jehož kontakt naleznete v záložce kontakty na webovém sídle školy.

[clear]

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost JustLaw/IT s.r.o., sídlem Golčova 485, Kunratice, 148 00 Praha 4. Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy kubecka@justlawit.cz.

[clear]

III. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

A. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje

 • evidence údajů pro vedení školní matriky
 • evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 • evidence znevýhodnění
 • evidence úrazů v knize úrazů
 • evidence uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání
 • evidence rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání
 • evidence žádostí o odklad povinné školní docházky
 • evidence sdělení o vzdělávání žáků v cizině
 • vedení záznamů v třídních knihách
 • evidence žádostí a rozhodnutí o přestupu
 • evidence informací k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
 • evidence posudků o zdravotní způsobilosti (výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, zotavovací akce…)
 • evidence žáků uvolněných z výuky
 • evidence poskytnutých služeb stravování
 • evidence řízení o individuálním vzdělávání
 • evidence žádostí a rozhodnutí dle školského zákona
 • jiné evidence související s vzdělávacím a výchovným účelem základního školního vzdělávání

Účelem shromažďování těchto evidencí je poskytnutí základního vzdělání žákům a shromáždění těch osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců, které nám ukládají zákony.

B. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci , kterým je pověřen správce

Tento právní titul zpracování je podkladem pro zpracování dalších doplňujících údajů v evidencích uvedených v čl. III písm. A) této informace, které je naplněním podmínek, práv a povinností určených zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších školských zákonů, vyhlášek, metodických pokynů, nařízení a směrnic.

C. Žák, prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zákonný zástupce udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a to

C1) Fotografie žáka, audio či videozáznam žáka – pro účel: Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika, nástěnky ve škole, prezentace činnosti školy

C2) Jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky – pro účel: Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy a tříd, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy

C3) Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště – pro účel: Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí

C4) Jméno, příjmení, třída – pro účel: Vedení evidence přihlášek, odhlášek a účasti žáků v aktivitách organizovaných školou (kroužky, plavecký výcvik) a v rámci doučování

C5) Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, jméno a příjmení zákonného zástupce – pro účel: Evidence pojistných událostí a jejich likvidace, pojištění a ubytovací služby v rámci zahraničních výjezdů

C6) Jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce – pro účel: Zasílání informací prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ M. Alše

C7) Jméno, příjmení, e-mail žáka – pro účel: Získávání dovedností při práci s poštovním klientem v rámci hodin informatiky, informace o úkolech, jejich zasílání v rámci kontaktu učitel – žák

D. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

V tomto případě zpracováváme běžné identifikační osobní údaje, pokud škola v zájmu žáka uzavírá soukromoprávní smlouvu k mimoškolním činnostem a akcím, kterých se žák, zastoupený zákonným zástupcem účastní.

[clear]

IV. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Při plnění zákonných úkolů školy nedochází ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. K tomuto může docházet pouze při mimoškolních činnostech a akcích, a to ve smyslu primární smlouvy s dodavatelem mimoškolské činnosti nebo akce.

[clear]

V. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců můžou být:

 • Česká školní inspekce
 • Zdravotní pojišťovna žáka
 • Ostatní kontrolní orgány
 • Orgány činné v trestním řízení (Policie, státní zastupitelství, soudy)
 • OSPOD
 • Správní orgány ve správním řízení (Krajský úřad, MŠMT)
 • Škola do které žák přestupuje
 • Dodavatel mimoškolní akce nebo činnosti

[clear]

VI. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země

[clear]

VII. Doba po kterou budou osobní údaje uloženy

Tato doba je stanovena buď:

Školskými či jinými zákony (např. zákon o archivnictví)

Obecnou promlčecí lhůtou v soukromoprávních vztazích (3 roky, § 629 OZ)

Souhlasem se zpracováním osobních údajů

[clear]

VIII. Vaše práva

Na základě právních předpisů máte následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů,
 • nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování,
 • vznést námitku proti přímému marketingu a rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. Po vznesení námitky dojde k omezení zpracování dokud nebude ověřeno čí zájmy převažují a v případě převahy vašich zájmy, bude rozhodování na základě automatizovaného zpracování ukončeno.

V Praze dne 25.5.2018

Děkujeme předem všem za spolupráci v rámci nového ustanovení GDPR.

Informovaný souhlas

Speciální informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a souvisejícím testováním žáků

Speciální informace o ochraně osobních údajů (testování PCR testy v květnu a červnu 2021)