Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hlavním městem Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Škola může na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému do školy ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu s tzv. fondu solidarity.

Více informací – https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení zde

Žádost o PROMINUTÍ ÚPLATY (STRAVNÉ, ŠKOLNÍ DRUŽINA) ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení zde

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ŠKOLA V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÝ KURZ, VÍCEDENNÍ VÝLETY, ÚPLATA ZA KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU) v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení zde

Sazebník výše příspěvku
lyžařské kurzy (aktivity v rámci školního vzdělávacího programu)hrazeno v plné výši
pobyty na škole v přírodě, výlety (pobyt 5 dní a méně)2 500,00
pobyty na škole v přírodě, výlety (pobyt 6 dní a více)3 000,00
kroužky organizované školou ve školním roce 2023/2024hrazeno v plné výši

Postup podání žádosti

  • Žadatel, který žádost podává (v případě nezletilosti žadatele zastupuje zákonný zástupce), musí mít bydliště na území hl. m. Prahy (bydliště žáka). Žádost podává žadatel řediteli školy na předepsaném formuláři. Žádosti jsou přijímány osobně v sekretariátu školy, poštou nebo elektronicky datovou schránkou (ashgjv6).
  • Termín přijímání žádostí je stanoven do 27. září 2023. Další žádosti budou přijímány vždy v období 20.- 24. dne každého kalendářního měsíce (říjen 2023 – květen 2024) v době od 8:00 – 14:00.
  • O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel školy vyrozumí žadatele. V případě, že bylo žádosti vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta. Rozhodnutí si žadatel vyzvedne v sekretariátu školy do konce příslušného kalendářního měsíce.